Περιοδικές Δωρεές Γηροκομείου

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.1-30.6.2020

 

 

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.1-31.12.2018

 

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.1-31.12.2019