- Τοπική Εφορία

Ο Οίκος Ευγηρίας Κυθήρων ‘ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ’, υπάγεται και διοικείται από το ‘ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ’, αλλά τη λειτουργία του στα Κύθηρα εποπτεύει μία 5μελής Τοπική Εφορία με 3ετή θητεία και μέλη επιλεγόμενα από το Δ.Σ του Ιδρύματος. Το αξίωμα των μελών της Τ.Ε (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού) είναι άμισθο και τιμητικό. Οι αρμοδιότητες της Τ.Ε και η λειτουργία γενικότερα του Γηροκομείου, ρυθμίζονται από τον ειδικό κανονισμό που καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ το 1975.
Τα μέλη της τρέχουσας Τοπικής Εφορίας με θητεία μέχρι 31.1.2017 είναι τα εξής:
Γεώργιος Καλλίγερος,  Πρόεδρος.
Γεώργιος Σοφίος,  Αντιπρόεδρος.
Αντώνης Πρωτοψάλτης,  Γραμματέας.
Σταματίνα Σαμίου,  Ταμίας.
Γεώργιος Λουράντος.  Μέλος.


- Προσωπικό

Το προσωπικό του Γηροκομείου αποτελείται σήμερα (2014) από 22 άτομα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού, προσλαμβάνονται κατόπιν επιλογής μεταξύ των ικανοτέρων εκ των ενδιαφερομένων να προσληφθούν στο Γηροκομείο. Συνδέονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και οι αποδοχές τους καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού ρυθμίζονται δια αποφάσεων της Τ.Ε .


- Τρόφιμοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 11), στο Γηροκομείο γίνονται δεκτοί προς περίθαλψη γέροντες- κατά προτίμηση κάτοικοι Κυθήρων- και των 2 φύλων, που έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους, ανίκανοι προς εργασία, κατά προτίμηση άποροι η εγκαταλελειμμένοι, που δεν έχουν συγγενείς ικανούς να τους περιθάλψουν. Η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν, όσοι όμως έχουν κάποιο εισόδημα  θα εισφέρουν  στο Γηροκομείο ποσό ανάλογο προς τις δαπάνες συντήρησής τους, καθοριζόμενο από την Τοπική Εφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο13 του Ειδικού Κανονισμού του Γηροκομείου του έτους 1975, η εισαγωγή τροφίμου  γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή συγγενή του ή του Προέδρου της Κοινότητας του ή του Ιερέα της Ενορίας του. Η αίτηση αυτή, πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, που να περιέχει αν είναι δυνατόν και στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.
 Βεβαίωση του Ιερέα της Ενορίας του αιτούντος περί της ανάγκης περιθάλψεως του στο Ίδρυμα.
 
Στη συνέχεια ο αιτών εξετάζεται από τον εντεταλμένο γιατρό του Γηροκομείου ο οποίος συντάσσει βεβαίωση για το αν εμπίπτει ή όχι στις απαγορεύσεις του άρθρου 11.  Η αίτηση συζητείται από την Τ.Ε και το Δ.Σ και εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ανάλογα με την πλήρωση ή μη των απαιτουμένων λόγων εισαγωγής.

- Βασικές πληροφορίες και όροι για την εισαγωγή Τροφίμων στο Γηροκομείο.

Το Γηροκομείο, όπως είναι γνωστό, έχει δική του περιουσία και δικά του έσοδα, η δε οικονομική διαχείριση είναι, βάσει του νόμου, αυτοτελής (αυτοτελής λογαριασμός του Τριφυλλείου Ιδρύματος). Τα τυχόν ελλείμματα του Γηροκομείου καλύπτονται από το Τριφύλλειο Ίδρυμα.

Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση των τροφίμων έχει αλλάξει. Η συντριπτική πλειονότητα είναι κατάκοιτοι ή ανίκανοι να περιποιηθούν τον εαυτό τους. Αυτό, στην ουσία, μετέβαλε το Γηροκομείο σε άσυλο κατάκοιτων, με συνέπεια να αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό το κόστος λειτουργίας του και το κόστος κλίνης.

Οι τρόφιμοι καλύπτουν με τις εισφορές τους, κατά μέσο όρο, μόνο το ένα τρίτο του μηνιαίου κόστους του κρεβατιού τους, ενώ ορισμένοι από αυτούς έχουν οικογενειακή περιουσία. Δυστυχώς, όμως, την περιουσία την κρατάνε οι κληρονόμοι τους   και εισάγουν τους γέροντές τους στο Γηροκομείο. Αυτό σημαίνει: εκμετάλλευση του Γηροκομείου και του Τριφυλλείου Ιδρύματος και συγκεκριμένα: του ιδρώτα ζωής όλων εκείνων που άφησαν την περιουσία τους για το κοινό καλό του νησιού.

Για την κάλυψη του υπολοίπου του κόστους των κρεβατιών που δεν μπορούν να καλύψουν  τα έσοδα του Γηροκομείου, καταβάλλει: (α) το Γηροκομείο από την περιουσία του ή από το αποθεματικό του σημαντικό ποσό κάθε χρόνο και (β) το  Τριφύλλειο Ίδρυμα, από την ίδρυση του Γηροκομείου, καταβάλλει, επίσης σημαντικό ποσό,  από τα δικά του έσοδα. Ως αποτέλεσμα το Γηροκομείο μπορεί να φθάσει στο σημείο να μην μπορεί να περιθάλψει  ούτε άπορους συμπατριώτες μας. Το δε Τριφύλλειο Ίδρυμα δε θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει  σε άλλα κοινωφελή έργα, που θα στήριζαν τους νέους και την ποιοτική ανάπτυξη του νησιού μας.

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ του Τριφυλλείου Ιδρύματος αποφάσισε να αναδιοργανώσει σε ορθολογικές βάσεις τη λειτουργία του Γηροκομείου, ώστε οι δαπάνες λειτουργίας του να καλύπτονται από τα έσοδα της περιουσίας του, που είναι ταγμένη από τους δωρητές και κληροδότες της αποκλειστικά για την περίθαλψη των γερόντων.

Σύμφωνα με τις αρχές των κοινωφελών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, το Γηροκομείο θα διαθέτει απεριορίστως όσα κρεβάτια χρειάζονται για την δωρεάν περίθαλψη γερόντων οι οποίοι δεν έχουν «οικογενειακή περιουσία», ούτε σύνταξη. Οι έχοντες μια μικρή σύνταξη θα εισφέρουν στο Γηροκομείο το ήμισυ της σύνταξής τους, για την κάλυψη μέρους της τροφής τους. Ως «οικογενειακή περιουσία» θεωρείται εκείνη που έχουν οι ίδιοι οι αιτούντες τρόφιμοι μαζί με την περιουσία των προσώπων που είναι υπόχρεοι να τους διατρέφουν. Εάν δεν υπάρχουν υπόχρεοι για διατροφή, θα καλούνται να αποφασίσουν οι κληρονόμοι (συγγενείς ή μη) του αιτούντος.

Οι λοιποί νέο-εισαγόμενοι τρόφιμοι θα συνεισφέρουν ανάλογα με τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα εισοδήματα τα δικά τους ή της οικογένειας τους, τουλάχιστον μέχρι του ποσού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη όλων των εξόδων διαβίωσής τους κατά κατηγορία κρεβατιού (μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο, κατάκοιτων, κοινό, εσωτερικό, εξωτερικό κ.λπ.)

Κάθε ενδιαφερόμενος να εισαχθεί στο Γηροκομείο και ανήκει στην κατηγορία εκείνων που έχουν περιουσία, μπορεί να ζητήσει, αν επιθυμεί, να δώσει αντί χρημάτων άλλο περιουσιακό στοιχείο (αγρόκτημα, οικόπεδο ή κτίσμα). Σ’ αυτή την περίπτωση, θα γίνεται εκτίμηση της αξίας με στοιχεία της αρμόδιας ΔΟΥ ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας.

Η εισαγωγή στο Γηροκομείο για περίθαλψη, θα γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση του ίδιου του ενδιαφερομένου, συγγενούς του, κληρονόμου ή άλλου εκπροσώπου του. Εάν ενδιαφέρεται να εισαχθεί δωρεάν, θα υποβάλλει τα έγγραφα εκείνα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την έλλειψη περιουσίας και το ποσό της μηνιαίας σύνταξης. Για την αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων μικρής αξίας  θα ζητούνται, επίσης, σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η διάθεση κρεβατιών με αντίτιμο αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στη συμπληρωματική κάλυψη των δαπανών για τους φτωχούς τροφίμους. Σε καμιά περίπτωση δε θα διατίθενται για πραγματοποίηση κερδών.  

Με τις ρυθμίσεις αυτές, το Δ.Σ. του Τριφυλλείου Ιδρύματος:

Καθιστά το Γηροκομείο πράγματι κοινωφελές κληροδότημα, γιατί θα παρέχει δωρεάν περίθαλψη στους πραγματικά φτωχούς, καθώς και περίθαλψη (χωρίς κέρδος) σε όλους του Κυθηρίους που επιθυμούν, αλλά όχι εις βάρος των άλλων. Θέτει φραγμό στην εκμετάλλευση της κοινωφελούς περιουσίας του Γηροκομείου και του Τριφυλλείου Ιδρύματος από εκείνους που έχουν να καλύψουν το κόστος της περίθαλψης του δικού τους γέροντα.

Κανονισμός Λειτουργίας