Το Δ.Σ. του Τριφυλλείου Ιδρύματος κατά την συνεδρίαση της 10 Αυγούστου 2012 (Αριθ. Πρακτικού 523) αποφάσισε ομόφωνα να κατατάξει τους δωρητές ακινήτων, τους κληροδότες, και τους δωρητές χρημάτων και κινητών αξιών του Τριφυλλείου Ιδρύματος και του Γηροκομείου σε τέσσερες κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος της δωρεάς. Η κατάταξη αυτή έχει ως εξής:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ     ΑΞΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)
   
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ     300.000 και άνω
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ     100.000-300.000
ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ     50.000-100.000
ΔΩΡΗΤΕΣ     10.000-50.000
   

Το Δ.Σ. δύναται επιπλέον να ανακηρύσσει, κατά περίπτωση, Μεγάλους Ευεργέτες ή Ευεργέτες, άτομα τα οποία με τις πράξεις και ενέργειές τους προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες που ωφελούν την ανάπτυξη και την λειτουργία του Ιδρύματος και του Γηροκομείου.


Οποιουδήποτε ύψους εισφορές σε χρήμα ή σε είδος κάτω των 10.000 Ευρώ είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες και εξίσου σημαντικές, καθώς συμβάλουν στην κάλυψη των δαπανών του Γηροκομείου και του Ιδρύματος. Οι εισφορές αυτές θα αναγνωρίζονται δεόντως με περιοδική δημοσίευσή τους στον τοπικό Τύπο ή/και τα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα που έχει το Ίδρυμα στην διάθεσή του.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος διευκρινίζει ότι τυχόν διαδοχικές συνεισφορές στην διάρκεια του χρόνου μπορούν αθροιζόμενες να αναβαθμίσουν την κατάταξη του συνεισφέροντος, από χαμηλότερη σε υψηλότερη κατηγορία.

Σε αναγνώριση της ανεκτίμητης συμβολής των Ευεργετών και Δωρητών στην ανάπτυξη και την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος και του Γηροκομείου, το Δ.Σ. απεφάσισε ομόφωνα:

1.    Να αναρτήσει στο Γηροκομείο συμπληρωματική πλάκα με τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών και Ευεργετών του Γηροκομείου και αντίστοιχη νέα πλάκα στο Ίδρυμα,
2.    Να απονέμει Τιμητική Πλακέτα στους Ευεργέτες και Τιμητικό Δίπλωμα στους Δωρητές,
3.    Να ανοίξει ΒΙΒΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ για το Ίδρυμα και το Γηροκομείο στο οποίο θα καταγραφούν αναδρομικά όλοι οι μέχρι τώρα Ευεργέτες και Δωρητές και θα καταχωρούνται του λοιπού οι νέοι.